ដឹងហើយ! Toyota ប្រាប់តម្លៃថ្មី របស់ឡានខ្លួនតម្លើងនៅខ្មែរទាំង ២សេរ៊ី ធូរជាងមុនគ្រាន់បើ
Sakada Techie
MAY 3 2024
យានយន្ត
2.9 K views
1 min read

គ្រប់គ្នារំភើបក្រោយដឹងដំណឹង Toyota តម្លើងរថយន្តរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា ហើយរថយន្តដំបូងមានពីរសេរ៊ីដែលតម្លើងក្នុងស្រុក ផ្ដើមដំបូងពី Toyota Hilux និង Toyota Fortuner

សម្រាប់តម្លៃថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia បានប្រកាសលើផេកផ្លូវការរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយដោយមានរៀបរាប់ដូចតទៅ៖

🚗 𝐓𝐨𝐲𝐨𝐭𝐚 𝐇𝐢𝐥𝐮𝐱 𝐑𝐞𝐯𝐨 𝐕-𝐄𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝟒𝟎,𝟗𝟎𝟎 𝐔𝐒𝐃

🚗 𝐓𝐨𝐭𝐨𝐲𝐚 𝐇𝐢𝐥𝐮𝐱 𝐑𝐞𝐯𝐨 𝐑𝐚𝐥𝐥𝐲: 𝟓𝟎,𝟔𝟎𝟎 𝐔𝐒𝐃

🚗 𝐓𝐨𝐲𝐨𝐭𝐚 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐠𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫: 𝟔𝟒,𝟓𝟎𝟎 𝐔𝐒𝐃 (𝟏 𝐓𝐨𝐧𝐞)

ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ទៀតថា រថយន្ត 𝐓𝐎𝐘𝐎𝐓𝐀 𝐇𝐈𝐋𝐔𝐗 𝐑𝐄𝐕𝐎 នឹង 𝐓𝐎𝐘𝐎𝐓𝐀 𝐅𝐎𝐑𝐓𝐔𝐍𝐄𝐑 ដែលជារថយន្តផ្គុំដំឡើងក្នុងស្រុករបស់ ក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា (ខេមបូឌា) ជាស្នាដៃផ្គុំដំឡើងរបស់កូនខ្មែរយើងលើកដំបូងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ផុសដើម៖

បន្តអានអត្ថបទបន្ទាប់
ស្វែងយល់អំពីពួកយើង
ទំនាក់ទំនង​មក​ពួក​យើង
© 2024 Baksey Media. All Rights Reserved.
Developed by: Technology Cambodia