ចក្ខុវិស័យ
ជួយធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែទំនើប ​ទាំងការរស់នៅនិងរកស៊ី!​ ក្ដីសង្ឃឹមយើងយ៉ាងមុតមាំគឺ វិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជានឹងកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុន គ្រប់គ្នានឹងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតកាន់តែច្រើន ជាពិសេសអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាមានវត្តមានលើឆាកអន្តរជាតិ កាត់បន្ថយលើការចំណាយថ្លៃដើម និងលំហូរចេញលុយទៅក្រៅស្រុក
បេសកកម្ម
បំផុសគំនិតបច្ចេកវិទ្យា បង្ហាញអនាគត!
Sam Kosal
Chief Executive Officer
" ខ្មែរកាន់តែខ្លាំងជាងមុនពេលយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាឲ្យទាន់សម័យកាល!​ចាបខៀវនឹងខំប្រឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីគោលដៅ១នេះ! "
ក្រុមយើង
Sakada Khon
Team Leader
Panhboth Neak
Web Developer
Navasiri Morm
Content Creator
Phanna Phen
Content Creator
Makara Rin
Content Creator
ឬទាក់ទងមកយើងតាមរយៈទូរស័ព្ទ
  • HOTLINE: +855 (0) 89 525 180 | +855 (0) 69 720 727
  • ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ (+855) 17 300 755 / 093 300 755
  • ផ្នែកសៀវភៅ (+855) 16 300 843 / 017 300 844
  • ផ្នែកគណនេយ្យ (+855) 92 57 58 23