លាហើយឯកសារក្លែងក្លាយ! ក្រសួងប្រើបច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆែន បញ្ជាក់រាល់ឯកសារផ្លូវច្បាប់ពិតឬមិនពិត
ផាន់ណា - Phanna
MARCH 4 2023
ច្នៃប្រឌិត
935 views
3 mins read

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យដាក់ឱ្យប្រើថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh ( https://www.verify.gov.kh/ )ក្នុងគោលបំណងលុបបំបាត់ការក្លែងបន្លំឯកសារ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃឯកសារ ផ្តល់ទំនុកចិត្ត ចំណេញពេលវេលា និងកាត់បន្ថយការចំណាយនានា ព្រមទាំងជំរុញការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថលសេវាសាធារណៈ។

កាលពីថ្ងៃទី ០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ បើយោងតាមក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍បានឲ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ឲ្យប្រើប្រព័ន្ធ QRCode ថ្មីនេះ ក្នុងគោលបំណងធំៗ៣៖

 • ១-ថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ gov.kh សំដៅដល់ថ្នាលបច្ចេកវិទ្យារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលអភិវឌ្ឍដោយ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ សម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃឯកសារ ដែលមានដាក់បញ្ចូល (QRCode) ស្តង់ដា។
 • ២-QRCode ស្តង់ដា សំដៅដល់ QRCode ដែលអភិវឌ្ឍដោយក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆេន និងគោរពតាមគោលការណ៍បូរណភាព យថាភូតភាព និងសុពលភាព។
 • ៣-បច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆេន សំដៅដល់សំណុំប្រតិបត្តិការជាប្លុក តភ្ជាប់គ្នាពីមួយទៅមួយដោយសុវត្ថិភាព តាមរយៈការ ប្រើលេខសម្គាល់សម្ងាត់និងកំណត់ត្រាពេលវេលានៃប្រតិបត្តិការដែលមិនអាចកែបាន និងត្រូវបានចែករំលែកនៅក្នុងបណ្ដាញពាក់ព័ន្ធ។
 • ការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃឯកសារ ត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការដាក់បញ្ចូល QRCode ស្តង់ដា នៅលើឯកសារដល អាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានតាមថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh។

  ក្រសួង ស្ថាប័ន រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងនីតិបុគ្គលសាធារណៈ ត្រូវធ្វើផែនការដាក់បញ្ចូល QRCode ស្តង់ដា ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានតាមថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh លើឯកសាររបស់ខ្លួន។ សម្រាប់នីតិបុគ្គលឯកជន ដែលមានបំណងដាក់បញ្ចូល QRCode ស្តង់ដា ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានតាមថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ ឯកសារ verify.gov.kh លើឯកសាររបស់ខ្លួន អាចធ្វើការស្នើសុំមកក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍។ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ទទួលសំណើសុំដាក់បញ្ចូល QRCode ស្តង់ដា តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ដោយសំណើនោះត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

  • ឈ្មោះឯកសារដែលត្រូវប្រើ QRCode ស្តង់ដា
  • គំរូរបស់ឯកសារ
  • ចំនួនឯកសារដែលត្រូវប្រើ QRCode ស្តង់ដា
  • ឈ្មោះនិងលេខទំនាក់ទំនងរបស់ជនបង្គោលដែលទទួលបន្ទុកការងារ។

  ក្នុងករណីក្រសួង ស្ថាប័ន រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងនីតិបុគ្គលសាធារណៈដែលកំពុងបើ QRCode នៅលើ ឯកសាររបស់ខ្លួន អាចរៀបចំផែនការផ្ទេរការប្រើ QRCode ដែលមានស្រាប់មកប្រើ QRCode ស្តង់ដា ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ បានតាមថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh តាមការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

  ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ត្រូវរៀបចំផែនការដាក់បញ្ចូល QRCode ស្តង់ដា នៅលើឯកសារតាមការ ស្នើសុំរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នីតិបុគ្គលសាធារណៈ និងនីតិបុគ្គលឯកជន ឱ្យបានរួចរាល់តាមផែនការ ដែលបានព្រមព្រៀង ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ១៥ (ដប់ប្រាំ) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់។

  ក្រសួង ស្ថាប័ន រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នីតិបុគ្គលសាធារណៈ និងនីតិបុគ្គលឯកជន ដែលទទួលបានឯកសារ ដែលដាក់បញ្ចូល QRCode ស្តង់ដា ពីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ អាចប្រើតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ស្ថាប័ន រៀងៗខ្លួន។

  ការប្រើឯកសារដែលមានដាក់បញ្ចូល យូ.អ.កូដ ស្តង់ដា អាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានតាមរយៈថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh មិនតម្រូវឱ្យមានការធ្វើនីត្យានុកូលកម្មលើឯកសារថតចម្លងក្នុងទម្រង់ជាក្រដាសឡើយ។

  ការប្រើឯកសារដែលមានដាក់បញ្ចូល QRCode ស្តង់ដា អាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានតាមរយៈថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh មិនតម្រូវឱ្យមានការធ្វើនីត្យានុកូលកម្មលើឯកសារថតចម្លងក្នុងទម្រង់ជាក្រដាសឡើយ។ មួយវិញទៀត ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារដែលដាក់បញ្ចូល QRCode ស្តង់ដា លើថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh មិនតម្រូវឱ្យមានការបង់កម្រៃឡើយ។

  បន្ថែមពីលើនេះ ការបង់កម្រៃសេវាលើការស្នើសុំដាក់បញ្ចូល QRCode ស្តង់ដា លើឯកសារដោយក្រសួង ស្ថាប័ន រដ្ឋបាលថ្នាក់ ក្រោមជាតិ នីតិបុគ្គលសាធារណៈ និងនីតិបុគ្គលឯកជន ត្រូវកំណត់ដោយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដោយឡែក ស្របតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

  ក្រសួង ស្ថាប័ន រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នីតិបុគ្គលសាធារណៈ និងនីតិបុគ្គលឯកជន ដែលទទួលបានឯកសារ ដែលដាក់បញ្ចូល QRCode ស្ដង់ដា មានសិទ្ធិរក្សាទុកឯកសារក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់ខ្លួន ឬរបស់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ របស់ប្រតិបត្តិករដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ឬស្នើសុំឱ្យក្រសួងប្រៃសណីយ៍និង ទូរគមនាគមន៍ រក្សាទុកក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យជាតិ៕

  334575888 1203465353875268 3853432792107576917 N

  330360354 1231140971171383 5140222977683820004 N

  330383884 743476990623916 3616966868341900566 N

  Technology Cambodia
  ដើម្បីកម្ពុជាកាន់តែទំនើបជាងមុន
  ស្វែងយល់អំពីពួកយើង
  ទំនាក់ទំនង​មក​ពួក​យើង
  • Address: Building 422 St. 271, Phum 1,
   Stung Mean Chey Khan MeanChey, Phnom Penh
  • Email: [email protected]
  • +855 (0) 69 720 727 | +855 (0) 89 525 180
  © 2022 Baksey Media. All Rights Reserved.
  Developed by: Neak Panhboth