អស្ចារ្យមែន! រោងចក្រ Tesla នៅអាឡឺម៉ង់ប្រើរូបូតសឹងទាំងអស់ ឡានមួយផលិតតែ ៤៥វិនាទីទេ
ឡូយណាស់! នេះជារូបភាពខាងក្នុងរោងចក្រ Tesla នៅអាឡឺម៉ង់ សមត្ថភាពផលិតមួយឆ្នាំអាចឡើងដល់ ២លានគ្រឿង