រោងចក្រសាប៊ូខ្មែរ សាប៊ូ KLEN ផលិតផលខ្មែរ Made in Cambodia មួយថ្ងៃផលិតបាន៤តោន
មោទកភាព! នេះហើយជាសាប៊ូខ្មែរយើងផលិត វាយស្លាក “Made In Cambodia” ក្នុងរោងចក្រនេះមួយថ្ងៃផលិតបាន ៤តោន