អស់បារម្មណ៍ជាមួយការវេរលុយខុសលេខកុងទៀតហើយ
គន្លឺះខ្លីៗជាមួយការវេរលុយក្នុង ABA ដោយមិនប្រើលេខកុង