អាយុ១០ឆ្នាំ មានសមត្ថភាពច្នៃរូប៉ូត ដូចតួរអង្គ Doctor Octopus ក្នុងរឿង Spider Man
អាយុ១០ឆ្នាំ ច្នៃរូប៉ូតដៃ៤ តាមតួរអង្គក្នុងរឿង Spiderman